Statut

Statut
"Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej"


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie "Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej" zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, i trwałym zrzeszeniem osób, które są miłośnikami, mieszkańcami lub propagatorami jej rozwoju.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Andrzejewo.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§6

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP.

§7

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§8

Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

§9

Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Starosta Ostrowski


Rozdział II
Cele i zakres działania

§10

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rozwoju gminy Andrzejewo i jej promocja.
 2. Działalność społeczna i charytatywna.
 3. Działalność na rzecz podtrzymywania tradycji regionalnych, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu w rozwój twórczości ludowej na terenie Gminy Andrzejewo.
 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Andrzejewo pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy oraz zróżnicowania form zatrudnienia na terenie gminy.
 5. Wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych i oświatowych na terenie działalności Gminy.
 6. Pogłębianie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między Gminą Andrzejewo oraz partnerskimi jednostkami samorządowymi Unii Europejskiej.
 7. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 8. Wspieranie i promocja kultury fizycznej i sportu.
 9. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i rozbudowy infrastruktury na terenie Gminy.
 10. Społeczna opieka nad zabytkami oraz pomnikami przyrody i kultury.
 11. Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:

 1. Rozwijanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej i towarzyskiej w tym organizacja grup z ainteresowań, tworzenie organizacji sportowych oraz aranżowanie spotkań z wybitnymi osobistościami - także spoza środowiska gminnego.
 2. Organizowanie okresowych spotkań członków.
 3. Przygotowywanie opinii i opracowań dla organów władzy państwowej i samorządowej odzwierciedlających stanowisko Towarzystwa w ważnych sprawach dla społeczności zamieszkującej na terenie Gminy Andrzejewo.
 4. rogramy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży.
 5. Prowadzenie i wspieranie finansowe programów pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 6. Wspieranie rozwoju gospodarczego, rozwijanie przedsiębiorczości i promocja zatrudnienia, poprzez współpracę z przedstawicielami samorządu terytorialnego i organów administracji państwowej, innymi stowarzyszeniami, pr4zedstawicielami małej i średniej przedsiębiorczości i mieszkańcami gminy Andrzejewo.
 7. Organizowanie imprez poświęconych tradycji regionalnej, pielęgnowaniu oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej i kulturowej społeczności gminy Andrzejewo.
 8. Organizowanie spotkań z osobami zajmujących się problematyką integracji z Unią Europejską oraz pozyskiwaniem funduszy przeznaczonych na rozwój regionalny w tym funduszy unijnych.
 9. Organizowanie seminariów, wykładów i konferencji poświęconych aktualnym problemom społeczności zamieszkującej Ziemię Andrzejewską oraz sposobem ich rozwiązywania.
 10. Współpraca z byłymi mieszkańcami oraz sympatykami gminy Andrzejewo zamieszkałymi w innych częściach kraju lub poza jego granicami.
 11. Organizowanie tras turystycznych, pieszych i rowerowych ze wskazaniem na miejscowe zabytki.
 12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§12

Stowarzyszenie, celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach dopuszczalnych prawem.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§13

Stowarzyszenie posiada członków :

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

 1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych,
 3. jest mieszkańcem lub sympatykiem Ziemi Andrzejewskiej,
 4. przedstawi pisemną opinię (rekomendację) co najmniej 2 Członków Stowarzyszenia,
 5. złoży deklarację członkowską.

2. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczna w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Członkami Honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz rozwój gminy Andrzejewo

§ 14

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń.

§ 15

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
 5. stosować się do uchwał organów Stowarzyszenia,
 6. regularnie opłacać składki.

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. jest uprawniony do udziału w zebraniach Stowarzyszenia, a także w spotkaniach, uroczystościach, wykładach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
 3. jest uprawniony do wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 4. może nieodpłatnie korzystać z urządzeń technicznych, doradztwa i szkoleń zapewnianych przez Stowarzyszenie,
 5. ma prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w ramach życia zawodowego i prywatnego,
 6. jest uprawniony do posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§16

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:

 1. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. za długotrwałe (co najmniej 12-miesięczne), nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składki członkowskiej,
  3. utraty praw publicznych,
 3. Uchwały Zarządu o ustaniu członkostwa honorowego podjętej nie wcześniej niż po upływie roku od końca roku kalendarzowego, za który została opłacona ostatnia składka.

§ 17

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka zwyczajnego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zgromadzenie Ogólne,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne

2. Zgromadzenie ogólne zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy oraz częściej, z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek, co najmniej 1/4 Członków Komisji Rewizyjnej lub 1/10 członków Stowarzyszenia, powiadamiając listownie o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu obrad.

3. W Zgromadzeniu Ogólnym powinna uczestniczyć, co najmniej jedna trzecia członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może ono skutecznie obradować, w tym podejmować ważne uchwały, bez względu na liczbę obecnych członków. Ponadto Zgromadzenie Ogólne może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli obecnych jest więcej niż połowa członków i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zebrania i przedstawienia poszczególnych spraw na początku obrad.

4. W Zgromadzeniu Ogólnym mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

5. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie zmian Statutu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 10. określenie wysokości składki, z tym, że wysokość pierwszej składki ustala zebranie Założycieli.

6. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus jeden głos przy obecności minimum połowy Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§22

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa (Wiceprezesów), Skarbnika i do 4 Członków Zarządu.

3. Zarząd dokonuje wyboru członków Zarządu do pełnienia poszczególnych funkcji na swym pierwszym posiedzeniu.

4. Do kompetencji Zarządu należą bieżące sprawy funkcjonowania Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. przyjmowanie nowych Członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego
 5. zatwierdzanie tworzenia się grup regionalnych lub branżowych, a także komisji problemowych.

5. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagana jest zgoda całego Zarządu.

6. Zarząd może upoważnić Prezesa lub Wiceprezesa do składania oświadczeń woli (w tym podpisywania korespondencji).

7. Do przyjmowania oświadczeń woli kierowanych do Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z Członków Zarządu.

8. Zarząd zbiera się na posiedzeniach minimum raz na kwartał; uchwały Zarządu są protokołowane.

9. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i do 3 członków. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru członków do pełnienia poszczególnych funkcji na swym pierwszym posiedzeniu.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Zgromadzeniu Ogólnym,
 3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 24

1. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich może nastąpić w drodze uzupełnienia składu.

2. Uzupełnienia składu dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, w głosowaniu jawnym lub tajnym. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, a także z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.


Rozdział VI
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 26

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Ogólne określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.