Powitanie
Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej zaczęło oficjalnie działać jako stowarzyszenie zwykłe 3 marca 2003 r. Jednakże z uwagi na fakt, iż było organizacją niewielką, taką też posiadało siłę przebicia.
Jesienią 2005 roku z inicjatywy grupy entuzjastów powstała idea reaktywacji TRZA jako stowarzyszenia rejestrowego. 18 marca 2006 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym wybrano komitet założycielski i władze stowarzyszenia. Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 sierpnia 2006.
Cele
 • Wspieranie rozwoju gminy Andrzejewo i jej promocja.
 • Działalność społeczna i charytatywna.
 • Działalność na rzecz podtrzymywania tradycji regionalnych, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu w rozwój twórczości ludowej na terenie Gminy Andrzejewo.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Andrzejewo pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy oraz zróżnicowania form zatrudnienia na terenie gminy.
 • Wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych i oświatowych na terenie działalności Gminy.
 • Pogłębianie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między Gminą Andrzejewo oraz partnerskimi jednostkami samorządowymi Unii Europejskiej.
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 • Wspieranie i promocja kultury fizycznej i sportu.
 • Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i rozbudowy infrastruktury na terenie Gminy.
 • Społeczna opieka nad zabytkami oraz pomnikami przyrody i kultury.
 • Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu.