Stypendia pomostowe - Opis programu

Idea

Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Program powstał w odpowiedzi na poważny problem społeczny, jakim jest duża dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Młodzież ze wsi, a zwłaszcza z terenów popegeerowskich, stanowi znikomy procent młodzieży studiującej. Wielu uzdolnionych młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków materialnych ich rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu studiów. Próg szkoły wyższej jest dla nich nie do przekroczenia.
Celem Programu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Zakładamy jednocześnie, iż perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco na uczniów szkół średnich, spełniających kryteria Programu.

Fundatorzy i Administrator

Program współfinansują renomowani partnerzy:

  • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW),
  • Narodowy Bank Polski (NBP),
  • Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego,
  • Bank Pocztowy S.A. (BP),
  • Fundacja Wspomagania Wsi,
  • a także koalicja lokalnych organizacji pozarządowych współpracujących z Fundacją im. Stefana Batorego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce,

przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych (ANR).
Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) w Łodzi, która w imieniu fundatorów i organizacji współpracujących zarządza Programem. Fundacja została założona w 1991 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i Skarb Państwa, posiada 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów stypendialnych, w ramach których przekazała studentom ponad 25 tysięcy stypendiów.

Adresaci

Adresatami Programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzący ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców, ze szczególnymuwzględnieniem dzieci z rodzin pracowników byłych ppgr, spełniający warunki określone w regulaminie. O stypendia mogą się ubiegać maturzyści z rodzin o bardzo niskich dochodach, w szczególności zaś młodzież już wcześniej objęta programem wsparcia Agencji Nieruchomości Rolnych, a także uczniowie szkół średnich otrzymujący stypendia od lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, jak również młodzież uczestnicząca w programach edukacyjnych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Szkoła z klasą, English Teaching i Szkoła Ucząca Się.

Podstawowe założenia Programu

W Programie wykorzystane zostały doświadczenia FEP, wyspecjalizowanej w realizacji programów stypendialnych dla młodzieży studiującej, doświadczenia ANR oraz organizacji lokalnych, które realizują programy stypendialne dla młodzieży szkół średnich.
Podstawą współpracy Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Fundatorami są dwustronne umowy. Współpraca polega na realizowaniu wspólnego dla stron programu stypendialnego. W regulaminach przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów określone są procedury postępowania, tzn. zasady i kryteria przyznawania stypendiów, zasady i procedura wyboru stypendystów, wysokość stypendium.
Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmują niezależne komisje stypendialne powołane przez zarząd FEP na wniosek Fundatorów Programu.
Fundacja współpracuje ze stypendystami, obserwując ich postępy w nauce i podpowiadając możliwe drogi uzyskania pomocy stypendialnej podczas kolejnych lat studiów, ubiegania się o kredyty studenckie i możliwości zdobycia do nich zabezpieczeń. Rokrocznie wydawana jest na ten temat ulotka, którą otrzymują wszyscy stypendyści kolejnych edycji Programu.
Program jest otwarty dla wszystkich, którym zależy na awansie edukacyjnym młodzieży z małych miast i wsi i którzy pragną włączyć się do realizowanej przez nas inicjatywy.